Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie: september 2021
 
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Mireillebobbert.com: de eenmanszaak Mireillebobbert.com. Mireillebobbert.com, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83607625.
 
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mireillebobbert.com een overeenkomst is aangegaan.
 
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 
1.4. Diensten: alle diensten die Mireillebobbert.com voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het aanbieden van digitale introductie minicursussen om bekend te raken met het aanbod van Mireillebobbert.com.
 
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mireillebobbert.com en klant krachtens welke Mireillebobbert.com de dienst zal uitvoeren.
 
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
 
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
 
 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mireillebobbert.com gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Mireillebobbert.com of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mireillebobbert.com en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Mireillebobbert.com zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

2.6. In geval van wijziging van deze voorwaarden die het doel en de strekking van de overeenkomst doen wijzigen, heeft Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 
ARTIKEL 3. AANBOD
3.1. Een aanbod van Mireillebobbert.com kan zowel mondeling and schriftelijk geschieden en is geheel vrijblijvend en herroepelijk.
 
3.2. Mireillebobbert.com zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is.
 
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Mireillebobbert.com het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 
3.4. Alle door Mireillebobbert.com gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 
3.5. Mireillebobbert.com behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 
3.6. Mireillebobbert.com behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
 
3.7. Mireillebobbert.com is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod, daarin inbegrepen uitlatingen op de website en sociale mediakanalen van Mireillebobbert.com, wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
 
ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Mireillebobbert.com verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
 
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 
4.3. Indien Klant vóór de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan Mireillebobbert.com verzoekt om met de werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht. Klant zal na het verzoek zoals genoemd alsnog zo spoedig mogelijk Mireillebobbert.com volledigheidshalve van een schriftelijke aanvaarding voorzien.
 
4.4. Mireillebobbert.com heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
 
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Mireillebobbert.com zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 
4.6. Indien Mireillebobbert.com , door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Mireillebobbert.com gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Mireillebobbert.com  in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Mireillebobbert.com uitgevoerde werk te vergoeden.
 
ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MIREILLEBOBBERT.COM
5.1. Mireillebobbert.com garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 
5.2. Mireillebobbert.com spant zich in om de gegevens die Mireillebobbert.com voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Mireillebobbert.com met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
 
5.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Mireillebobbert.com uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
 
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Mireillebobbert.com eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de opdrachtgever, referenties of inspiratie opgedaan tijdens een sessie te publiceren op de website en/of social media kanalen van Mireillebobbert.com  en/of overige promotionele uitingen van Mireillebobbert.com. Dit zal altijd in overleg gaan met de klant.
 
5.6. Mireillebobbert.com  heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.
 
5.7. Producten en diensten welke door Mireillebobbert.com worden geleverd zijn enkel voor het in het aanbod overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in het aanbod is overeengekomen.
 
ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
 
6.2. De klant dient Mireillebobbert.com te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mireillebobbert.com onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Mireillebobbert.com om verzoekt.
 
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mireillebobbert.com zijn verstrekt, heeft Mireillebobbert.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 
6.4. De klant stelt Mireillebobbert.com steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
 
6.5. Bij klachten over de door Mireillebobbert.com geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Mireillebobbert.com binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Mireillebobbert.com één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
 
6.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.
 
6.7. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Mireillebobbert.com meerwerk zoals genoemd in artikel 4.6 aan de klant worden doorberekend.
 
6.8. Indien klant een online groepscursus niet naar behoren (soepel) laat verlopen wat klant is te wijten, heeft Mireillebobbert.com het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en/of te beëindigen.
 
6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, zoals een minicursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop.
 
6.10. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Mireillebobbert.com tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 
ARTIKEL 7. ANNULERING
7.1. Klant kan de opdracht conform de volgende annuleringsregeling annuleren. De annuleringskosten zullen door Mireillebobbert.com in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakt kosten en de hierna volgende annuleringsregeling:
 
7.2. Annulering door klant kan tot 4 (vier) weken voor aanvang van de start van de cursus kosteloos plaatsvinden.
 
7.3. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor vang van de start van de cursus is klant verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
 
7.4. Bij annulering tussen nul en twee weken voor aanvang van de start van de cursus is klant verplicht 90% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
 
7.5. Bij annulering van de eerste sessie van de cursus is klant verplicht de volledig overeengekomen vergoeding te vergoeden, tenzij er aantoonbaar sprake is van omstandigheden die deze annulering rechtvaardigen.
 
7.6. Bij tussentijds annuleren van de cursus is klant verplicht de volledig overeengekomen vergoeding te vergoeden, tenzij er aantoonbaar sprake is van omstandigheden die tussentijdse annulering rechtvaardigen.
 
 
ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 
8.2. Alle door Mireillebobbert.com verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mireillebobbert.com biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.
 
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 
8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
 
8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 
8.6. In bovenstaande gevallen heeft Mireillebobbert.com voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
 
8.7. De klant gaat ermee akkoord dat Mireillebobbert.com elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Mireillebobbert.com zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
 
8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
 
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Mireillebobbert.com verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mireillebobbert.com kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Mireillebobbert.com een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 
8.10. Alle door Mireillebobbert.com  geleverde producten en diensten blijven eigendom van Mireillebobbert.com totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mireillebobbert.com zijn voldaan.
 
8.11. Leveringen worden slechts gedaan na volledige betaling van de door Mireillebobbert.com verstuurde factuur.
 
ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, foto’s, teksten, en strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Mireillebobbert.com tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
9.2. De door Mireillebobbert.com geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mireillebobbert.com en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mireillebobbert.com.
 
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mireillebobbert.com ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mireillebobbert.com, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
 
9.5. Mireillebobbert.com is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Mireillebobbert.com plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Mireillebobbert.com vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
 
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 
9.7. Bij inbreuk heeft Mireillebobbert.com recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
 
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
 
10.1. Iedere overeenkomst tussen Mireillebobbert.com en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Mireillebobbert.com kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 
10.2. Mireillebobbert.com is niet aansprakelijk voor niet behaald resultaat van de klant ten tijde van een cursus.
 
10.3. Indien Mireillebobbert.com onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Mireillebobbert.com uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
 
10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Mireillebobbert.com dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mireillebobbert.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mireillebobbert.com toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 
10.5. Mireillebobbert.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Mireillebobbert.com geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Mireillebobbert.com.
 
10.6. Mireillebobbert.com is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 
10.7. Klant vrijwaart Mireillebobbert.com voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Mireillebobbert.com.
 
ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. In geval van overmacht is Mireillebobbert.com niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Mireillebobbert.com is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.
 
11.2. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Mireillebobbert.com onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Mireillebobbert.com, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Mireillebobbert.com, wanprestatie door leveranciers van Mireillebobbert.com waardoor Mireillebobbert.com haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Mireillebobbert.com of diens leveranciers.

11.4 Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Mireillebobbert.com separaat in redelijkheid in rekening worden gebracht bij klant.

 
ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 
12.3. Beide partijen, zowel klant als Mireillebobbert.com, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 
12.4. Mireillebobbert.com kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 
 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mireillebobbert.com voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mireillebobbert.com;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.
 
Mireillebobbert.com zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Mireillebobbert.com vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 
12.6. Mireillebobbert.com behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mireillebobbert.com overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
 
ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Mireillebobbert.com zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.
 
Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Mireillebobbert.com in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Mireillebobbert.com worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Mireillebobbert.com aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Mireillebobbert.com.
 
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Mireillebobbert.com te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Mireillebobbert.com, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. MARKETING
14.1 Mireillebobbert.com is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van overeenkomst verrichte opdracht. 

14.2 Mireillebobbert.com waarborgt hierbij de privacy van haar klant. Mireillebobbert.com zal klant toestemming vragen of zij de naam, referentie, of verhaal in breedste zin van het woord mag gebruiken voor publicatie.
 
14.3 Mireillebobbert.com kan klant vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaring met Mireillebobbert.com.
 
14.4 Klant geeft in het geval van het vorige lid Mireillebobbet.com toestemming om de review van klant op haar website en sociale media kanalen te plaatsten. Indien klant niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of sociale media kanalen van Mireillebobbert.com zal klant Mireillebobbert.com hierover per email, conform hetgeen geregeld is in de privacyverklaring van Mireillebobbert.com, informeren.
 
 
ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN
15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Mireillebobbert.com aan te bieden of te doen geven.
 
15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Mireillebobbert.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Mireillebobbert.com in de praktijk tot uitvoering brengt.
 
15.3. Mireillebobbert.com is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Mireillebobbert.com, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 
15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
 
15.5. Na het einde van de cursus houdt het recht om in te loggen op het online whiteboard op. Mireillebobbert.com streeft ernaar het materiaal voordien te delen. Indien Mireillebobbert.com besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Mireillebobbert.com de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Mireillebobbert.com meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
 
15.6. De door Mireillebobbert.com aan de klant verstrekte links naar online whiteboards of inloggegevens betreffende cursussen mogen nimmer met derden worden gedeeld.
 
15.7. Indien minder dan 3 klanten zich voor een specifieke ronde hebben in geschreven is Mireillebobbert.com gerechtigd om de cursus te annuleren en klanten te vragen deel te nemen aan een daaropvolgende ronde. Indien klant dat niet schikt, dan zal Mireillebobbert.com het bedrag van de factuur restitueren.
 
ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mireillebobbert.com en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 
16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mireillebobbert.com alleen bindend indien en voor zover deze door Mireillebobbert.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
16.3. Indien Mireillebobbert.com op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 
16.4. Zowel de klant als Mireillebobbert.com zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
 
16.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 
16.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Mireillebobbert.com hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
16.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mireillebobbert.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 
16.8. De klant en Mireillebobbert.com zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
 
16.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Mireillebobbert.com en de klant.